Bestellijst Online registreren Mijn mapeco
Hulp nodig? Contacteer ons!
Terug naar overzicht

Algemene voorwaarden

  

Klik hier om de algemene voorwaarden in het Frans te lezen / Cliquez ici pour lire les termes et conditions.


1. Toepassing

Deze verkoopsvoorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen u (de “Klant”) en de leden van de MAPECO groep (hierna “MAPECO”).

Door het sluiten van een overeenkomst in een winkel (ondertekenen van een bestelbon, uitvoeren van de betaling ...) of het bezoeken van of bestellen via de website met url www.mapeco.be (hierna de 'Website' genoemd), verklaart u (de ‘Klant’) zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen (de ‘Verkoopsvoorwaarden’) en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Eventuele voorwaarden uitgaande van u als Klant zijn niet van toepassing.

De acceptatie van de Verkoopsvoorwaarden en/of het plaatsen van een bestelling houdt tevens een aanvaarding in van bijzondere voorwaarden verbonden aan het aanbod (zoals ondermeer bepalingen inzake de prijs, de uitvoering, omruiling...). Bij een conflict tussen de Verkoopsvoorwaarden en bijzondere voorwaarden, primeren de bijzondere voorwaarden.

Indien u bestelt via de Website heeft u de mogelijkheid deze Verkoopsvoorwaarden op te slaan en af te drukken.

Als u niet akkoord gaat met één van de voorwaarden, plaats dan geen bestelling. We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Het is nodig om de laatste versie van de voorwaarden te controleren op wijzigingen alvorens een bestelling te plaatsen.

Alle diensten worden door MAPECO geleverd vanuit België. De overeenkomst tussen partijen wordt steeds geacht te zijn uitgevoerd in België, ook wanneer MAPECO zich akkoord verklaart om Producten te verzenden naar andere landen. De verkoopsovereenkomst kan enkel gesloten worden in het Nederlands, Frans of Engels en de taal tussen de partijen is uitsluitend één van deze talen. Bestellingen op de Website dienen vanuit België te worden geplaatst. Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert MAPECO als exporteur en de ontvanger als importeur.

Deze Verkoopsvoorwaarden onderscheiden Partikuliere Klanten en Professionele Klanten.

Onder Partikuliere Klanten wordt verstaan: De Klant die een consument is in de zin van het Wetboek van economisch recht. Onder Professionele Klanten wordt verstaan: De Klant die geen consument is in de zin van het Wetboek van economisch recht.

U dient handelingsbekwaam te zijn om een Product van MAPECO te bestellen.

 2. MAPECO

 De MAPECO Groep heeft volgende winkels:

 • Mapeco Kalmthout-Nieuwmoer, uitgebaat door Dejongh nv met zetel te Essensteenweg 44, 2920 Kalmthout-Nieuwmoer en ondernemingsnummer 0429.086.527.
 • Mapeco Turnhout, uitgebaat door Mapeco nv met zetel te Steenweg op Gierle 258, 2300 Turnhout en ondernemingsnummer 0440.805.216.
 • Mapeco Vilvoorde uitgebaat door Mapeco Vilvoorde NV met zetel te Mechelsesteenweg 315, 1800 Vilvoorde en ondernemingsnummer 0843.928.704.
 • Crollet Wommelgem uitgebaat door Crollet NV met zetel te Herentalsebaan 66 - 68, 2160 Wommelgem en ondernemingsnummer 0404.009.156

De Website wordt uitgebaat door Mapeco Vilvoorde NV met zetel te Mechelsesteenweg 315, 1800 Vilvoorde en ondernemingsnummer 0843.928.704. Het rekeningnummer van Mapeco Vilvoorde NV is BE29 7310 2351 2064.

Naar gelang de winkel of de Website waar u de bestelling plaatst, is de uitbater de contracterende partij, in deze Verkoopsvoorwaarden aangeduid als MAPECO.

Alle rechten en aanspraken in deze Verkoopsvoorwaarden ten behoeve van MAPECO bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van de door MAPECO ingeschakelde derden.

3. De Producten

De producten die MAPECO aanbiedt (de “Producten”) zijn deze verkocht via de winkels en de Website op het ogenblik dat de Klant zijn bestelling plaatst. MAPECO spant zich in om alle bestellingen te leveren. Toch is het mogelijk dat bepaalde Producten niet beschikbaar zouden zijn op een bepaald ogenblik. MAPECO kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden, noch voor de schade die daaruit zou kunnen voortvloeien. In het geval één of meerdere Producten van een bestelling niet beschikbaar zouden zijn, zal de Klant via e-mail of schriftelijk door MAPECO op de hoogte gesteld worden dat de bestelling geheel of gedeeltelijk geannuleerd, dan wel opgesplitst wordt.

In het geval de onbeschikbaarheid vastgesteld wordt op het ogenblik dat de Klant reeds betaald heeft voor de Producten, zal MAPECO de betaalde bedragen onmiddellijk terugstorten. De Klant zal hiervan via e-mail op de hoogte gebracht worden. MAPECO zal de terugbetaling uitvoeren binnen de 30 dagen.

Alle Producten worden zo getrouw mogelijk omschreven. Desalniettemin kunnen er kleine afwijkingen optreden of kunnen er zich vergissingen voordoen. MAPECO kan hiervoor niet worden aansprakelijk gesteld.

Prijsoffertes zijn geldig voor een periode van dertig kalenderdagen. De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen en materialen. Indien deze wijzigingen ondergaan, behoudt MAPECO zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen.

MAPECO zal de vragen van de Klant op professionele wijze beantwoorden en adviseren betreffende de Producten. MAPECO waarborgt over gekwalificeerd verkoopspersoneel te beschikken, doch geenszins dat het gegeven advies steeds in alle omstandigheden correct is. De Klant dient het advies steeds af te checken met de situatie op de werkvloer en waar nodig advies in te winnen van professionele vakmannen. 

4. Prijs en betaling

De prijzen zijn deze zoals deze worden weergegeven in de winkels en op de Website op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling door de Klant. MAPECO kan deze prijzen van tijd tot tijd aanpassen. MAPECO voert een gedifferentieerde prijzenpolitiek waardoor prijzen kunnen verschillen tussen tijdstip, vestigingen en locatie.

De prijzen die op de Website vermeld worden tijdens het aankoopproces, worden uitgedrukt in Euro en worden vermeld zowel met als zonder BTW. De prijzen van de Producten bevatten niet de transport- en verzendingskosten. Deze kosten worden apart aangerekend en komen bovenop de aankoopprijs, als aangegeven in het bestelproces.

Acties, promoties, kortingbonnen zijn niet cumuleerbaar. Er wordt steeds de voordeligste korting toegekend. Gedurende de in het aanbod aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden Producten niet worden verhoogd, behoudens druk- en zetfouten, prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven en/of andere wettelijke heffingen.

De Klant die een bestelling plaatst via de Website gaat ermee akkoord dat MAPECO haar factuur in elektronische vorm overmaakt.

De Producten blijven de eigendom van MAPECO tot op het ogenblik van volledige betaling door de Klant (betaling van de aankoopprijs en kosten). In geval van doorverkoop behoudt de verkoper de mogelijkheid de som op te eisen die overeenstemt met de waarde van de doorverkochte goederen. Het eigendomsvoorbehoud wordt overgedragen op de herverkoopprijs. Eens de goederen geleverd zij, draagt de koper alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen, en de bewaringslast. De wanbetaling van één der verschuldigde bedragen op de vervaldag kan de terugvordering van de goederen tot gevolg hebben. 

De facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de verkoper, behoudens andersluidende overeenkomst. MAPECO houdt zich het recht voor haar diensten op te schorten zolang haar facturen niet zijn betaald. 

Indien de factuur niet op vervaldatum wordt betaald, is van rechtswege en zonder  ingebrekestelling een interest verschuldigd van 12 procent, en zal het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling worden vermeerderd met 10 procent bij wijze van schadevergoeding, met een minimum van 50 Euro.

Elke niet betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van de facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde Klant. In dergelijk geval komen alle toegekende kortingen te vervallen.

Betwisting van de facturen moet binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum bij gemotiveerd aangetekend schrijven aan MAPECO kenbaar worden gemaakt. De betalingsverplichting van de Klant wordt door zodanige betwisting niet opgeschort.

MAPECO behoudt zich het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de Klant.

5. De betalingsmethodes

De betalingsmethodes worden op de Website en in de winkels vermeld.

6. Bestelling via de Website

Om via de Website een bestelling te plaatsen gaat de Klant naar het Product van zijn keuze en voegt de Klant dit toe aan zijn/haar winkelwagen. De Klant kan zijn bestelling corrigeren zolang deze zich in de winkelwagen bevindt. De winkelwagen functie dient ervoor dat de Klant invoerfouten kan opsporen en corrigeren alvorens zijn order te plaatsen. Indien de Klant zijn bestelling wil bevestigen, dient hij/zij een leverings- en betaalmethode te kiezen. Gedurende het hele afrekenproces wordt duidelijk aangegeven wat het totaalbedrag is dat betaald dient te worden. Door het uitvoeren van het betalingsproces wordt de bestelling definitief en kan deze niet langer worden gewijzigd. De overeenkomst tussen partijen wordt door de betaling gesloten. De bestellingen via de Website hebben een betalingsverplichting.

De Klant ontvangt via een eerste e-mail na de aankoop een bevestiging van de bestelling met een samenvatting van de bestelling en de algemene voorwaarden. Vervolgens ontvangt de Klant een tweede e-mail op het ogenblik dat de bestelling verstuurd wordt. De bestelling wordt door MAPECO gearchiveerd, doch niet toegankelijk gemaakt voor latere raadpleging door de Klant.

7. Levering

Levering bij aankopen in de winkel

De goederen worden geleverd Ex Works winkel/magazijnen MAPECO (Incoterms 2010 EXW). De voorwaarden van EXW Incoterms 2010 zijn van toepassing en worden geacht te zijn geïncorporeerd door verwijzing. Het risico gaat over op de Klant op het ogenblik van de ter beschikking stelling van de Producten. De bewaring van de Producten in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de Klant.

Levering bij aankopen via de Website

De Klant heeft de keuze om het gekochte Product op te halen in een verkooppunt van MAPECO, dan wel het per koerierdienst te laten leveren. De leveringstermijnen zijn indicatief en geenszins bindend.

Voor Professionele Klanten

De goederen worden geleverd Ex Works magazijnen MAPECO (Incoterms 2010 EXW). De voorwaarden van EXW Incoterms 2010 zijn van toepassing en worden geacht te zijn geïncorporeerd door verwijzing. Het risico gaat over op de Klant op het ogenblik van de ter beschikking stelling van de Producten. De bewaring van de Producten in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de Klant.

MAPECO spant zich in om de bestelling binnen de aangegeven termijn naar het door de Klant opgegeven adres te zenden. De bestelling wordt volgens de koerierdienst-procedure aan de Klant aangeboden. In geval de Producten door de koerierdienst aan Mapeco worden geretourneerd, wordt de Klant per e-mail de mogelijkheid geboden om opnieuw te laten leveren, mits betaling van bijkomende administratieve kosten en verzendkosten.

In geval de Klant negatief antwoordt op de e-mail dan wel de e-mail niet binnen de maand beantwoordt, zal de bestelling van rechtswege worden geannuleerd, en wordt aan de Klant de betaalde prijs min verzendingskosten en annuleringskosten van 40 procent terugbetaald.

Voor Particuliere Klanten

MAPECO spant zich in om de bestelling binnen de aangegeven termijn via koerierdienst naar het door de Klant opgegeven adres te zenden. De bestelling wordt volgens de koerierdienst-procedure aan de Klant aangeboden. In geval de Producten door de koerierdienst aan Mapeco worden geretourneerd, wordt de Klant per e-mail de mogelijkheid geboden om opnieuw te laten leveren, mits betaling van bijkomende administratieve kosten en verzendkosten.

In geval de Klant negatief antwoordt op de e-mail dan wel de e-mail niet binnen de maand beantwoordt, zal de bestelling van rechtswege worden geannuleerd, en wordt aan de Klant de betaalde prijs min verzendingskosten terugbetaald.

In het geval dat een levering tijdens het leverproces verloren zou raken, zal MAPECO op haar kosten een nieuwe zending versturen voor zover het Product nog beschikbaar is. Zoniet zal MAPECO het door de Klant betaalde bedrag terugstorten. De overdracht van het risico van verlies en/of schade vindt plaats bij de levering.

8. Herroepingsrecht

De Particuliere Klant heeft een beperkt recht om MAPECO op de hoogte te stellen dat hij/zij aan de aankoop wenst te verzaken. Dit verzakingsrecht kan worden uitgeoefend zonder betaling van schadevergoeding en zonder opgave van reden.

Voor aankopen via de website

Voor aankopen via de website beschikt de Particuliere Klant over 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag na levering om zich op dit recht te beroepen door het herroepingsformulier in bijlage in te vullen en dit per post (Mapeco Vilvoorde NV, Mechelsesteenweg 315, 1800 Vilvoorde) dan wel per e-mail (webshop@mapeco.be) naar Mapeco te verzenden.

MAPECO gaat na of de Klant inderdaad van zijn/haar herroepingsrecht kan gebruik maken en zendt in positief geval een e-mail met retourinstructies (incl. het retouradres in België).

De Klant dient het geretourneerde Product binnen de 14 kalenderdagen na melding van de uitoefening van het herroepingsrecht daadwerkelijk terug te zenden. Zo niet vervalt het herroepingsrecht van de Klant.

Voor aankopen in de winkel

Voor aankopen in de winkel beschikt de Particuliere Klant over 8 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van de aankoop om zich op dit recht te beroepen door het Product terug binnen te brengen in de winkel waar het werd aangekocht.

Let op, zowel voor aankopen via de Website als in de winkel gelden volgende beperkingen:

 • De kosten en risico van terugzending zijn voor rekening van de Klant.
 • De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
 • Producten dienen onbeschadigd (geen krassen edm.), ongebruikt en in de originele (onbeschadigde) verpakking te worden ingeleverd.
 • De originele verpakking dient zich bij terugzendingen steeds in minimum 1 buitenverpakking te bevinden. De originele verpakking mag niet op eender welke manier besmeurd zijn (bv. door labels, stickers, beschadigingen, opschriften, edm.).
 • De verpakking dient alle accessoires, handleidingen edm. te bevatten.
 • De originele verkoop factuur (waarvan de Klant een kopie behoudt) dient aan het geretourneerde Product te worden toegevoegd. Elke retour waarvan de afzender niet kan geïdentificeerd worden zal geweigerd worden.
 • Zend de Producten steeds aangetekend terug en bewaar het bewijs van verzending. Producten die MAPECO niet terugkrijgt, worden niet terugbetaald.
 • Speciaal voor de Klant bestelde Producten kunnen na het sluiten van de koopovereenkomst niet meer geannuleerd worden.
 • Producten die op verzoek van de Klant zijn vervaardigd, gemengd, bewerkt of op maat gemaakt, kunnen niet omgeruild of teruggenomen worden.

Wanneer MAPECO de Producten in retour ontvangen heeft, zal zij controleren of ze voldoen aan de vermelde voorwaarden. Indien de Producten aan het retourbeleid voldoen, zal MAPECO de Klant terugbetalen. De terugbetaling zal plaatsvinden binnen de 14 dagen nadat de melding van de herroeping werd ontvangen vooropgesteld dat de Producten werden ontvangen en aan het retourbeleid voldoen.

Indien de Producten niet aan de retourvoorwaarden voldoen, heeft de Klant de keuze: (1) MAPECO vergoeden voor de waardevermingering of (2) deze binnen de 2 weken terug afhalen. Indien gewenst kan MAPECO de Producten op kosten van de Klant terug sturen via de koerierdienst.

Dit verzakingsrecht geldt niet voor Professionele Klanten.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken; producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten; verzegelde levering van boeken, audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken; goederen die volgens specificaties van de consument vervaardigd, geprefabriceerd of aangepast werden en die op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument werden vervaardigd, of duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; goederen die snel kunnen bederven of verouderen en alcoholische drank.

9. Intellectuele rechten

Het concept, de inhoud, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto's, de animaties, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, de Producten, de merken, muziek en alle andere onderdelen van de Website en de MAPECO Producten en brochures zijn en blijven de exclusieve eigendom van MAPECO en haar derde-licentiehouders en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht en het merkenrecht, hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze Website te surfen en/of Producten te kopen verkrijgt u geen enkel recht hierop.

De Website en de informatie die deze bevat of waarnaar deze verwijst, worden uitsluitend ter informatie gepubliceerd. Elke reproductie, heruitgave of andere exploitatie is ten strengste verboden. Aanvragen voor toelating om de informatie die voorkomt op de Website te reproduceren, moeten worden gericht aan de webmaster van MAPECO via het e-mail adres webshop@mapeco.be.

10. Privacy

MAPECO verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacy beleid. Zij heeft eveneens een beleid voor het gebruik van cookies. Beide documenten kunnen worden geraadpleegd via de Website.

11. Klachten en garantie

Voor Professionele Klanten

Professionele Klanten hebben standaard één jaar contractuele garantie. De vrijwaringsverplichting voor gebreken in Producten strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van MAPECO.

Voor Particuliere Klanten

Particuliere Klanten genieten de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen. Zij genieten twee jaar garantie met een volledige dekking voor onderdelen en werkuren, voor zover het defect geen gevolg is van misbruik of abnormale slijtage. De vrijwaringsverplichting voor gebreken in Producten strekt zich niet verder uit dan deze van de leveranciers van MAPECO.

Volgende beperkingen zijn evenwel van toepassing voor zowel Professionele als Partikuliere Klanten:

 • Klachten in verband met zichtbare gebreken dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 8 kalenderdagen na ontvangst. Nadien zijn deze niet ontvankelijk.
 • Klachten in verband met onzichtbare gebreken dienen schriftelijk te worden geformuleerd binnen de 8 kalenderdagen na ontdekking ervan. Nadien zijn deze niet ontvankelijk.
 • De garantie is beperkt naar keuze van MAPECO tot herstel van het Product dan wel de vervanging door gelijkwaardige goederen, waarbij alle kosten zoals transport en verzekering door de Klant worden gedragen.
 • Alle teruggegeven Producten moeten 100 % volledig zijn, onbeschadigd zijn, in de originele verpakking zitten en alle handleidingen en alle andere accessoires en documentatie bevatten.
 • De garantie geldt niet voor verbruiksgoederen. Batterijen zijn verbruiksgoederen en vallen buiten garantie tenzij de storing te wijten is aan een fabricagefout.

Online Dispute Resolution

De Klant heeft als consument de mogelijkheid om online officieel een klacht in te dienen bij de Europese Commissie. Een klachtformulier kan worden ingevuld en verzonden op: http://ec.europa.eu/odr/

12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van MAPECO is beperkt als volgt: 

 • MAPECO kan in geen geval verantwoordelijk gehouden worden voor geleden indirecte schade (onderbreking van uitbating, onderbreking van werken, winstderving, het mislopen van opportuniteiten,...) die voortvloeit uit het plaatsen van een bestelling (of de onmogelijkheid hiertoe) via de Website, gebreken in Producten, laattijdige levering edm.
 • MAPECO is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke fouten of vergissingen in de foto´s of de teksten die gebruikt worden voor de beschrijving van de Producten of bij prijsaanduiding. Vergissingen of fouten in het aanbod binden MAPECO niet.
 • MAPECO kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet kunnen leveren van de bestellingen wegens uitputting van voorraad of wegens redenen buiten haar controle, hieronder begrepen de gevallen van overmacht, zoals onder meer verstoring of staking van transport -, post -, of communicatie diensten. In geval van overmacht wordt de overeenkomst beëindigd zonder dat partijen elkaar schadevergoeding zijn verschuldigd.
 • MAPECO is geenszins aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die zou voortvloeien uit beslissingen die de Klant zou nemen op basis van informatie betreffende Producten die niet door haar is verstrekt.
 • De aansprakelijkheid van MAPECO voor directe schade, zowel op contractuele als buitencontractuele grond, is in ieder geval beperkt tot 2.500€.

 Met vragen omtrent zijn aankoop, kan de Klant zich richten tot de winkel waar het Product werd gekocht of in geval van aankopen via de Website contact opnemen met MAPECO via het e-mailadres: webshop@mapeco.be. MAPECO spant zich in om de Klant binnen de 5 werkdagen te antwoorden.

 

 13. Slotbepalingen

De bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden zijn deelbaar. Derhalve tast de nietigverklaring van één of meerdere bepalingen in generlei opzicht de geldigheid der andere bepalingen aan. Indien enig gedeelte van deze Verkoopsvoorwaarden als overmatig ruim wordt verklaard, zal de bepaling, niettegenstaande dit feit, uitvoerbaar zijn tot het maximum toegelaten bij wet. Indien enig gedeelte van deze voorwaarden als volledig ongeldig wordt beschouwd, zullen partijen deze te goeder trouw vervangen door een bepaling welke zo dicht mogelijk het economisch effect van de ongeldig verklaarde bepaling benadert.

Ieder geschil, van welke aard ook, dat zou voortvloeien uit de aankoop van Producten via de Website is onderworpen aan het Belgisch recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Hoven en Rechtbanken van Antwerpen (België).

In geval van aankopen via de Website aanvaardt u uitdrukkelijk dat alle kennisgevingen van MAPECO aan u geldig kunnen gebeuren via het e-mailadres dat u aan MAPECO heeft bezorgd en/of in het geval van algemene kennisgevingen, door kennisgeving via de Website. Deze kennisgevingen gebeuren in het Nederlands, Frans of Engels.

Voor alle vragen inzake deze voorwaarden kan u MAPECO steeds contacteren op het adres vermeld onder artikel 2 of via webshop@mapeco.be.

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING 

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

— Aan

 

Mapeco Vilvoorde NV

Mechelsesteenweg 315

1800 Vilvoorde

BE0843.928.704.

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

 

de volgende goederen (*)/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

— Besteld op (*)/Ontvangen op (*)……………………………………………………………………………………

 

—     Nummer van factuur of afleverbon waarmee u de goederen heeft ontvangen

…………………………………………………………………………………………………………

 

— Naam /Namen consument(en) …………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

— Adres consument(en) …………………………………………………………………………………………………………………..

 

— Datum …………………………………………………………………………………………………

 

— Handtekening van consument(en)

 

(alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.